BẠN ĐẶNG THỊ TRANG LINH LUYỆN THI TCF TẠI HAVETCO VÀ ĐANG HỌC TẬP TẠI PHÁP