BẠN ĐOÀN THỊ CHUNG LUYỆN THI TCF TẠI HAVETCO VÀ HIỆN ĐANG HỌC TẬP TẠI PHÁP