BẠN NGUYỄN NGỌC ANH LUYỆN THI TCF TẠI HAVETCO VÀ HIỆN ĐANG HỌC TẬP TẠI PHÁP