BẠN NGUYỄN THỊ LEN LUYỆN THI TCF TẠI HAVETCO VÀ HIỆN ĐANG HỌC TẬP TẠI PHÁP