BẠN TẠ VĂN NINH LUYỆN THI TCF TẠI HAVETCO VÀ HIỆN ĐANG HỌC TẬP TẠI PHÁP