HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG